Interculturele conflictoplossing

Van alle vormen van conflictoplossing biedt mediation de meeste gelegenheid voor mensen uit verschillende culturen om kennis te nemen van andermans culturele achtergrond, inclusief normen en waarden, opvattingen en belangen. Doordat de partijen met elkaar rond de tafel moeten gaan zitten om tot een oplossing te komen, wordt de mogelijkheid gecreëerd om misverstanden te verduidelijken en eigen opvattingen, normen en waarden, ideeën en motivaties toe te lichten. 

Door mijn kennis van de Portugese, Braziliaanse en “Portugees-Afrikaanse” taal en cultuur ben ik in staat om allochtone partijen van deze afkomst goed te begrijpen. Doordat partijen zich begrepen zullen voelen heeft een mediation meer kans van slagen. Als tolk en mediator beschik ik over ruime ervaring in het omgaan met cultureel andere partijen. Ik tracht te bewerkstelligen dat de partijen zich op hun gemak voelen en daardoor bereid zijn werkelijk naar elkaar te luisteren en elkaar in te lichten over de redenen en motivaties voor hun gedrag.